ติดต่อคุณจัตุพล ขุนพิลึก เบอร์ติดต่อ 081-466-9597,088-9492519 ไอดีไลน์ B3900628

บทความ

ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น
ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นพ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอกพ.ศ. ๒๕๕๓
ความปลอดภับในการใช้งานปั้นจั่น
หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
พ.ศ. ๒๕๕๔