ติดต่อคุณจัตุพล ขุนพิลึก เบอร์ติดต่อ 081-466-9597,088-9492519 ไอดีไลน์ B3900628

(เข้าชม 941 ครั้ง)

การขอเลื่อนระดับ จากภาคีวิศวกร เป็น สามัญวิศวกร

พิจารณาจาก ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นหลัก โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 50 คะแนน ไม่ต้องสอบข้อเขียน 

คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 
       
  1. กรอกรายละเอียดในแบบดังต่อไปนี้  
    1.1 แบบคำขอรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) (โปรดใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่อยู่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งเอกสาร) 
1.2 
แบบ ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
1.3
 แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน
 ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกร ในสาขาและแขนงเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ พร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และความเกี่ยวข้องกัน
 
       
  2. เอกสารประกอบ  
    2.1 สำเนาใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองผลงานลงนาม(กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) 
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป 
2.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา 
2.4 สำหรับ ผู้ขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้องยื่นรายงานผลงานแนบประกอบ ไม่น้อยกว่า 2 ผลงานด้วย (รายละเอียดของรูปแบบรายงานผลงานตามคำแนะนำด้านล่าง)โดยให้ส่งรายงานผลงานในวันที่ยื่นขอเลื่อนระดับ
 
       
  3. ขั้นตอนการพิจารณา  
    3.1 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรตรวจรับคำขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) พร้อมเอกสารประกอบ 
3.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลงานและปริมาณ และรายงานผลงาน(เฉพาะสาขาไฟฟ้าและสาขาเครื่องกล)

- บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและได้รับการเสริม สร้างประสบการณ์ 
(ถ้าผลงานปฏิเสธ ยื่นใหม่ได้อีกหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผล ) 
- เมื่อผลงานผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ (การกำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากผลงานผ่านแล้ว) 
เกณฑ์คะแนน การสอบสัมภาษณ์ 
- คะแนน 70 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต 
- คะแนน 60-69 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด) ขอ ทำรายงานทางวิชาการหรือสอบข้อเขียนแทนได้ โดยกำหนดให้ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้
           1.
สาขาโยธา
           2.สาขาไฟฟ้า
           3.สาขาเครื่องกล

           4.สาขาอุตสาหการ
           5.สาขาสิ่งแวดล้อม
           6.สาขาเคมี
           7.สาขาเหมืองแร่
- คะแนน 50-59 ทำรายงานทางวิชาการ (ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด) สามารถขอ สอบข้อเขียนแทนได้ 
- คะแนนน้อยกว่า 50 สอบข้อเขียน 

3.3 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา 
3.4 แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร
 
       
       

เอกสารประกอบ

 
   เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับ เป็นสามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล  
   เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับ เป็นสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้า  
   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร (เกณฑ์ใหม่)
       
     คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) เฉพาะสาขาโยธา
       
       
       
     ตัวอย่างผลงานเพื่อขอ เลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร ( Download , Download กรณีลดความละเอียดรูปภาพประกอบ )
     คำแนะนำการเขียนผลงานประกอบการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร (เกณฑ์ใหม่) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
     ตัวอย่างการเขียนผลงานประกอบการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร (เกณฑ์ใหม่) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)