ติดต่อคุณจัตุพล ขุนพิลึก เบอร์ติดต่อ 081-466-9597,088-9492519 ไอดีไลน์ B3900628

(เข้าชม 921 ครั้ง)

สารเคมี

 

:: Globally Harmonized System :: ดาวน์โหลด
:: การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ตามมาตรฐาน NFPA :: ดาวน์โหลด
:: การจัดเก็บสารเคมี :: ดาวน์โหลด
:: พิษของตัวทำละลาย :: ดาวน์โหลด
:: ความปลอดภัยในการผลิตดอกไม้เพลิง :: ดาวน์โหลด
:: ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ตามระบบ GHS :: ดาวน์โหลด
 

การบริหารความปลอดภัย

 

:: การจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ :: ดาวน์โหลด
:: การสอบสวนอุบัติเหตุ :: ดาวน์โหลด

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน

 

:: เครื่องมือตรวจวัดที่ใช้สารกัมมันตรังสี :: ดาวน์โหลด
 

ก๊าซอุตสาหกรรม

 

:: มาตรการความปลอดภัยการเชื่อม :: ดาวน์โหลด
:: คำแนะนำการใช้และจัดเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน :: ดาวน์โหลด
:: การนำออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) ไปใช้งานทางการแพทย์ :: ดาวน์โหลด
 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

:: ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้    :: ดาวน์โหลด
 

กรณีศึกษา : การสอบสวนอุบัติเหตุ

:: กรณีศึกษาถังเก็บน้ำมันเตาระเบิด    :: ดาวน์โหลด
:: การศึกษาวิเคราะห์อุบัติเหตุและมาตรการป้องกันจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม    :: ดาวน์โหลด
:: กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุถังพักน้ำยาแอมโมเนียระเบิด    :: ดาวน์โหลด
:: กรณีศึกษาผลการตรวจสอบการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า    :: ดาวน์โหลด